top of page

Amodau | Terms

Mae'r Polisi Preifatrwydd yma yn esbonio sut y mae Crwstech yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei roi i Crwstech pan fyddwch yn defnyddio y wefan.

Mae Crwstech wedi ei ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Os y byddwn yn gofyn am wybodaeth amdanoch sydd yn golygu y gallwch eich adnabod pan yn defnyddio ein gwefan byddwn yn gwneud yn siwr bod y wybodaeth ddim ond yn cael ei ddefnyddio yn unol ar datganiad preifatrwydd yma.

Gall Crwstech newid y polisi yma o bryd i'w gilydd drwy ddiweddaru y dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicirhau eich bod yn hapus gyda unrhyw newidiadau. Diweddarwyd y dudalen hon ar 22/09/2023

Beth ydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu y wybodaeth ganlynol :

 • enw

 • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad ebost

 • gwybodaeth demograffic fel côd post, dewisiadau a diddordebau

 • unrhyw wybodaeth arall sydd yn berthnasol i arolygon cwsmeriaid neu gynigion.

 • Gwybodaeth am eich offer a systemau technegol

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth

Defnyddir y wybodaeth i ddeallt eich anghenion ac i'ch darparu gyda'r gwasanaeth gwell, yn enwedig y rhesymau cannlynol:

 • Cadw cofnodion mewnol.

 • Gallwn ddefyddio y wybodaeth i wella ein cynnyrch a gwasanaeth.

 • O bryd i'w gilydd mae'n bosib y byddwn yn anfon ebyst yn hyrwyddo cynnych neu wasanaeth newydd,cynigion arbennig neu wybodaeth o ddiddordeb i chi drwy ddefnyddio y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych.

 • O bryd i'w gilydd mae'n bosib y byddwn yn cysylltu a chi ar gyfer ymchwil i'r farchnad. Mi fyddwn yn cysylltu gyda chi drwy ebost, ffôn, llythyr neu neges testun.

Diogelwch

'Rydym yn hollol ymroddedig i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal cyswllt a datgelu heb awdurdod mae yna weithdrefn ffisegol, electronig a rheolaethol mewn bodolaeth i ddiogelu y wybodaeth y casglwn ar lein. 

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis

Ffeil bychan ydi cwci sydd yn gofyn caniatad i'w gael ei roi ar ddisg caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, bydd y ffeil yn lawrlwytho fel bod y cwci yn helpu gyda dadansoddi traffig ar y we neu yn dangos pryd y byddwch yn ymweld a thudalen we penodol. Mae cwcis yn gadael i aps ymateb i chi fel unigolyn. Gall yr ap deilwra ei weithredoedd yn arbennig i'ch angenion, y pethau yr ydych yn ei hoffi neu gasau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau. 

Defnyddi'r cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalenau sy'n cael ei darllen. Mae hyn yn rhoi cymorth i ddadansoddi y data am y traffig a helpu gwella ein gwefan ar gyfer anghenion ein cwsmeriaid. Mae'r data yn cael ei ddileu o'r system ar ol i'r wybodaeth gael ei ddadansoddi. Ar y cyfan, mae cwcis yn helpu ni greu gwefan gwell sydd yn gadael ni fonitro pa dudalenau yr ydych yn ei hoffi a'r rhai yr ydych ddim yn ei hoffi. Nid yw'r cwcis yn rhoi mynediad i'ch cyfrifiadur nag unrhyw wybodaeth amdanoch, dim ond y data yr ydych yn fodlon rhannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch newid hyn yn ngosodiadau eich porwr os y dymunwch. Gall hyn effeithio ar berfformiad y wefan.

Defnyddir cwcis Google Analytics ar y wefan yma . Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gwybodaeth Google Analytics 

Am fwy o wybodaeth am cwcis ewch i

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics yn llwyr ewch i

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

​Doleni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill a all fod o ddiddordeb i chi. Ond, unwaith y byddwch wedi defnyddio y dolenni i adael ein gwefan rhaid nodi bod dim rheolaeth ganddomndros y gwefannau yma. Felly, ni allwn gymeryd cyfrifoldeb dros eich preifatrwydd na diogelwch eich gwybodaeth tra eich bod ar y gwefannau hyn. Nid yw'r polisi preifatrwydd yma yn cwmpasu y gwefannau hyn.

Byddwch yn ofalus a darllenwch y polisi preifatrwydd sydd yn berthnasol i'r wefan yr ydych yn ei ymweld.

Rheoli eich gwybodaeth personol

Mae modd i chi atal y defnydd a'r casglu o'ch gwybodaeth personol fel y ganlyn :

 • pan fyddwch yn llenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y bocs y gallwch ei dicio i ddangos nad ydych eisiau i'ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol.

 • os ydych wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth personol ar gyfer marchnata uniongyrchol yn y gorffenol, gallwch newid eich meddwl unrhyw amser drwy ebostio ni i'r cyferiad yma help@crwstech.com

Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na prydlesi eich gwybodaeth personol i unrhyw drydydd parti heblaw bod ganddom ganiatad neu bod hi'n ofynol yn gyfreithiol. Gallwn ddanfon gwybodaeth i chi am gwmniau trydydd parti y byddwn yn meddwl fyddai o ddiddordeb i chi os hyn fyddai eich dymuniad.

Gallwch ofyn am fanylion o'ch gwybodaeth personol yr ydym yn ei storio o dan y Ddefdd Diogelu Data 1998. Gofynir am ffi bychan. Os hoffech gopi or gwybodaeth, anfonwch lythyr i Crwstech, Ty Gwyn, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd ganddom ni yn anghywir neu yn anghyflawn, anfonwch ebost i ni neu lythyr. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sydd yn anghywir.

Drwy barhau i bori a defnyddio y wefan yma, yr ydych yn cytuno i ddilyn a derbyn telerau ac amodau isod, sydd ynghyd a'n Polisi Preifitrwydd yn rheoli y berthynas rhwng Crwstech a'ch defnydd chi o'r wefan. Os ydych yn anghydweld gyda termau ac amodau yna gofynir i chi beidio a defnyddio'r wefan.

Mae'r term 'Crwstech' neu 'ni'  yn cyfeirio at Llion Gerallt perchennog y wefan, ein cyfeiriad yw Ty Gwyn. Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, Conwy LL260EH. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu borwr y wefan.

Rhaid dilyn y telerau ac amodau canlynol er mwyn defnyddio y wefan yma:

 • Mae cynnwys tudalenau y wefan yma er defnydd a gwybodaeth cyffredinol i chi. Gall y wybodaeth newid yn ddi rybydd.

 • Mae'r wefan yma yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori a niferoedd sydd yn ymweld. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Polisi Preifitrwydd.

 • Gallwn ni nac unrhyw trydydd parti rhoi unrhyw warant i gywirdeb, amseroldeb, perfformiad, llwyrni neu addasrwydd y wybodaeth  a'r cynnwys sydd iw weld neu gynnig ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas penodol. Mae'n rhaid i chi dderbyn y gall y wybodaeth a'r cynnwys fod yn anghywir neu yn wallus. 'Rydym yn eithrio unrhyw atebolrwydd am y gwallau ac anghywirdeb i'r raddfa eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

 • Ar eich menter llwyr eich hun y byddwch chi yn defyddio y wybodaeth a chynnwys ar y wefan yma, ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr bod unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu wybodaeth ar y wefan yma yn bodloni eich gofynion penodol.

 • Ni sydd yn berchen ar hawlfraint neu wedi ein trwyddedu i ddefnyddio cynnwys y wefan yma. Mae yn yn cynnwys, ond ddim wedi ei gyfyngu, i'r cynllun, llunwedd, edrychiad a graffeg. Gwaherddir at gynhyrchu ac eithrio yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n ffurfio rhan o'r telerau a'r amodau hyn.

 • Bydd pob nod masnach sy'n cael ei ddangos sydd ddim yn berchen neu wedi ei trwyddedu i ni yn cael ei gydnabod ar y wefan.

 • Gall defnydd anawdurdodedig o'r wefan hon bennu mewn cais am ddifrod neu/a throsedd.

 • O bryd iw giydd gall fod linciau i wefannau eraill ar y wefan. Nid yw'r ffaith bod rhain ar ein gwefan yn golygu ein bod yn cefnogi y gwefannau hyn. Mae'r linciau yma ar gyfer eich cyfleustra. Ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys y gwefannu hyn.

 • Cyfreithiau Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sydd yn ddarostynedig i unrhyw ddefnydd o'r wefan yma  neu unrhyw anghydfod gall fod oherwydd defnydd o'r wefan.

This Privacy Policy explains how Crwstech uses and protects any information you give Crwstech when you use the website.

Crwstech is committed to protecting your privacy. If we ask for information about you which means that you can be identified when using our website we will make sure that the information is only used in accordance with this privacy statement.

Crwstech may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to make sure you are happy with any changes. This page was updated on 22/09/2023What we collect

We may collect the following information:

 • name

 • contact details including email address

 • demographic information such as postcode, preferences and interests

 • any other information relevant to customer surveys or offers.

 • Information about your equipment and technical systems

 

What we do with the information

The information is used to understand your needs and to provide you with the better service, in particular the following reasons:

 • Internal record keeping.

 • We may use the information to improve our product and service.

 • From time to time we may send an email promoting a new offer or service, special offers or information of interest to you using the email address you have provided.

 • From time to time we may contact you for market research. We will contact you by email, telephone, letter or text message. 

Security

We are totally committed to keeping your information safe. In order to prevent unauthorized contact and disclosure there is a physical, electronic and managerial procedure in place to protect the information we collect online. 

How we use cookies

A cookie is a small file that requires permission to be placed on your computer hard disk. Once you agree, the file will download so that the cookie helps with web traffic analysis or shows when you visit a specific web page. Cookies allow apps to respond to you as an individual. The app can tailor its actions to your needs, your likes or dislikes by collecting and remembering information about your preferences. 

The traffic recording cookies are used to identify which pages are being read. This helps to analyze the data about the traffic and help improve our website for the needs of our customers. The data is deleted from the system after the information has been analysed. Overall, cookies help us create a better website which lets us monitor which pages you like and which you don't like. The cookies do not give access to your computer or any information about you, only the data you are willing to share with us.

You can choose to accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can change this in your browser settings if you wish. This may affect the performance of the website.

Google Analytics cookies are used on this website. For more information visit website Google Analytics information 

For more information about cookies visit

http://www.aboutcookies.org/

http://www.allaboutcookies.org/

To opt out of being tracked by Google Analytics completely go to

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

​Link to other websites

Our website may contain links to other websites which may be of interest to you. But, once you have used the links to leave our website it must be noted that we have no control over these websites. Therefore, we cannot take responsibility for your privacy or the security of your information while you are on these websites. This privacy policy does not cover these websites.

Be careful and read the privacy policy that applies to the website you are visiting.
 

Manage your personal information

You can prevent the use and collection of your personal information as follows:

 • when you fill in a form on the website, look for the box you can tick to indicate that you do not want your information to be used for direct marketing.

 • if you have agreed to us using your personal information for direct marketing in the past, you can change your mind at any time by emailing us at this address help@crwstech.com

We will not sell, share or lease your personal information to any third party unless we have permission or it is required by law. We can send you information about third party companies that we think would be of interest to you if this is what you wish.

You can request details of your personal information that we store under the Data Protection Act 1998. A small fee is charged. If you would like a copy of this information, please send a letter to Crwstech, Ty Gwyn, Station Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0EH

If you believe that any information we have is incorrect or incomplete, please send us an email or a letter. We will correct any information that is incorrect.

By continuing to browse and use this website, you agree to follow and accept the terms and conditions below, which together with our Privacy Policy govern the relationship between Crwstech and your use of the website. If you disagree with the terms and conditions then you are asked not to use the website.

The term Crwstech or us refers to Llion Gerallt the owner of the website, our address is Ty Gwyn. Station Road, Llanrwst, Conwy LL260EH. The term you refers to the user or browser of the website.


 

The following terms and conditions must be followed in order to use this website:

 • The content of the pages of this website is for your general use and information. The information may change without notice.

 • This website uses cookies to monitor browsing preferences and visitor numbers. More information is available on our Privacy Policy page.

 • Neither we nor any third party can give any guarantee to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information   and the content that can be seen or offered on the website for any specific purpose. You must accept that the information and content may be incorrect or erroneous. We exclude any liability for the errors and inaccuracies to the fullest extent permitted by law.

 • You use the information and content on this website at your own risk, we will not be liable. It is your responsibility to make sure that any product, service or information on this website meets your specific requirements.

 • We own the copyright or have been licensed to use the content of this website. It includes, but is not limited to, the design, layout, appearance and graphics. Reproduction is prohibited except in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

 • All trademarks displayed that are not owned or licensed to us will be acknowledged on the website.

 • Unauthorized use of this website may result in a claim for damages and/or an offence.

 • From time to time there may be links to other websites on the website. The fact that these are on our website does not mean that we support these websites. The links are here for your convenience. We cannot be responsible for the content of these websites.

 • The laws of Wales, Scotland, Northern Ireland and England are subject to any use of this website  or any dispute that may arise due to use of the website.

bottom of page