top of page

Gwasanaethau Technoleg Cynhwysfawr  |  Comprehensive Technology Services

Offer

Cysylltu

Gofalu

Os oes angen unrhyw offer technegol, boed yn gyfrifiadur neu liniadur, argraffydd neu system rhwydweithio mi allwn eich helpu gyda'n gwasanaeth cynghori a chyflenwi.
Rydym yn hyrwyddo cyflenwi offer wedi ei adnewyddu lle bo'n addas ac yn gosod ac yn helpu chi gyda meddalwedd ac ategolion.

Rydym yn arbennigo mewn systemau WiFi a band eang, gyda profiad o gynorthwyo gwestai a maesydd carafanio.
Mae ein profiad yn estyn hefyd i osod systemau rhwydwaith mewn sefydliadau a rhoi cymorth cystyllu â'r wê i deuluoedd ag unigolion yn eu cartrefi.

Mae Crwstech yn cynnig gwasanaethau gofal cynhwysfawr. O dan adain Crwstech byddwn yn cynnig gofal diogelwch seibr, trwsio, cynnal a chadw offer a monitro eich systemau. Rydym yn eich cynorthwyo i gadw eich data yn ddiogel gyda system copio wrth gefn ac yn gofalu bod ganddoch gynllun parhad busnes i adfer eich busnes ar ol trychineb.

Equipment

If you need any technical equipment, be it a computer or laptop, a printer or a networking system we can help you with our advice and supply service.
We promote the supply of refurbished equipment where appropriate and install and help you with software and accessories.

Connecting

We specialise in WiFi and broadband systems, with experience assisting hotels and caravan sites.
Our experience also extends to installing network systems to businesses and providing internet connection support to families and individuals in their homes.

Careing

Crwstech offers comprehensive care services. Under the wing of Crwstech we will offer cyber security care, repair, maintenance of equipment and monitoring of your systems. We help you keep your data safe with a backup system and make sure you have a business continuity plan to restore your business after a disaster.

bottom of page